گؤستاۉ و پەنج فەرزە

ـ دا بؤ داستانېۉی تازەم پەنەن با ۉاچوش و بنۉیسەش!

ـ داستانو چېشی؟
ـ تؤ بؤ! ئیجا ماچوت پەنە!.
ـ فەرماۉە و ۉاچە!
ـ ئارؤ ساعبې شؤنەو هەرمانا دەۉا و دوکتؤریۆ، سەعات چارەک پەی هەشتی وېم یاۉنا لا خەسەخانەو ئی گەڕەکې. هەڵای پەنجا هەنگامېۉم مەنە بې بیاۉو ۉەرۆ، مدیەو کابڕێۉیچ ۉەراۉەرو خەسەخانەکەیۆ ئینا ڕانە و خەریکا وېش نزیک کەرؤۉە. هەردۉېما یاۉایمې ۉەرۆ بەڵام ئاد کۆت ۉەڵې من. کە یاۉایمې ئاگە خانمېۉەی پیرەی سویدیەیچ زیانە لاما. یاگەکې ۉاگیرە و سەردە بې. ئجې داڵانا و داڵانیۆ وەش کریان. هەرچند ئاندەش نەمەنە بې پەی سەعات هەشتی و پەی ئانەیە بەرەکەی کەراۉە بەڵام هەرچی کەرېنې جە وېمەنە نەۉینېنې کە تاقەتو ئا بؤرانیە بارو و بە ناچار دەسم کەرد بە سەرە تاتکې تا بەش یاگېۉی دنج بېزوۆ و ئا چند دەقېقە وېم دەو پەنا. کەمېۉ چۆلاتەرۆ، شېشې دەرۉازېۉیەنە ، دیانېنە ڕاڕەۉېۉو ئا ساختمانیە کە خەسەخانەکەش چەنە بې. چو بنارۆ و جە پلەکانا پەی سەریەنە کناچېۉەی هەشت نؤ ساڵانەم کەردۆ چەم کە لا کەسېۉی گۆرەیەنە نیشتې بېرە. کەسە گۆرەکە خاس بە منۆ دیار نەبې. کناچەکې بە دیەی من نیم خېزە بیە تا بێ و بەرەکەی کەرؤۉە پەی من، بەڵام کەسە گۆرەکەی ڕا نەدا و نیشتەراۉە. هەۉاکە تا ئی سەردتەر بې. ئاندەش نەبەرد دەرۉازەکە کریاۉە و چند کەسېۉ زیێرە و منیچ فرسەتم ئارد لۉانې دلې و پاڵم دا شوفاژو دالانەکەیۆ و چاگە دیم کە ئا کەسە کە ئینا لا کناچەکېنە خانمېۉەنە.
نزیک بە هەشتې هەر یەرېما زیایمېرە و لۉایمێ ۉەرو بەرەو خەسەخانەکەی. چاگە چند کەسېۉتەر جەم بیە بېۉە و ئا کابرا کە باسم کەرد، موبایلەکەشەنە دەنگش دا بې بە دەنگو قورئانېۉی کە ئەغڵەب جە ۉیدیؤکا داعشیەنە بەر گنؤ. سەردا هەر چون وېش کزەش ئې و ئا دەنگیچە وەش وەش کاردی ملو دیلانە ئارېۉە ۉیر. خەریک بې لۉای لۉېنې سەرو ئا سنعې تا ۉاچو꞉ دەی یا دەنگەکەی کەم کەرە و یا گوشیې بنیە و یا کوشنۆ و…. چی ۉیرانە بېنې، خانمېۉەی پەرەستارە پەشتەو بەرەو خەسەخانەکەیەنە دیاریش دا و کابرا موبایلەش کوشناۉە و لۉا تا گنؤ ۉەڵې گردیما و منیچ ۉاتم꞉ ئا خانم و کناچە ئینێ ۉەڵې گردیمانە. کابرا ئاماۉە دەنگ تا ۉاچؤ کە ئاد ۉەڵېنە بیەن و من دیەن، و منیچ یاۉنام کە کەیېۉ سەرەم کېشت پەی دلې ئا ساڵؤنیە، ئادېم چاگە چەم پەنە کۆتې و ئادې ئینێ ۉەڵېنە.
کابرا ئیتر قسېش نەکەردې و لۉایمې دلې. چاگە هەرکامە نمرېۉما گرت و قەراخو دیۉارا ساڵؤنېۉیەنە سەرو سەندەڵیاۉە نیشتیمېرە. بە هؤرکۆت من و کابرا کۆتیمې لا یؤی. ئاندەش نەبەرد ژەنەکې کە کناچەکېش چەنی بې لۉا پەی لا ئېتڵاعاتەکەی و سەرو دېر ۉستە ڕایش کەردش بە قاڵ. پەرەستارېۉە ئاما و شەرحەش دا کە ئادې هیچ تاخیرېۉشا نەبیەن و نەکەردەن و ئیسە هەرمانەش چېشەنە؟
ئادەشا بەردە و هەرمانەشا ۉسە ڕا و زیارە و لۉا. دیانې کابرای قورئان داریەنە و ۉاتم꞉ ۉەس نەبی من ناستم گنی ۉەڵېشا ئەندا ئیسە گؤشېت دەستۆ بېنې. هەم خانمەکې و هەم کابرا عەرەبی قسې کەرېنې.
کۆتە بېنێ ۉیرو قسېۉەو هەماڵېۉی کە چند ساڵې چێۉەڵ ۉاچې” ئەر وەزعە پېسە بلؤ ۉەرۆ، ئاندە مەبەرؤ کە گؤستاۉ مشیؤ گرد رۉای پەنج فەرزە چی مېدانو گوستاو ئادؤلفیەنە دەسې بنیؤ گؤشې و بانگ بدؤ”.
گوستاۉ ٢ ئادؤڵف پادشاو سویدی( ١٥٩٤ـ ١٦٣٢).
گؤستاۉ ئادؤڵف تؤریەت(مېدانېۉ بە نامې ئا شایۆ).
کارڵ ١٦ گؤستاۉ( پادشاو ئارؤ سویدی، کە مەنزورو هەماڵەکەچ ئینەشا بې).

Advertisements
لایەک | ئه‌م به‌نده‌ تۆمارکرا له سیامەند. جێدۆزی permalink بكه‌.

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / گۆڕین )

Connecting to %s